Пещера ще бъде домакин,на международно състезание по ретро автомобили

На 30 юни /четвъртък/, градът ни ще бъде домакин и част от маршрута на международното автомобилно състезание за ретро автомобили Ypres to Istanbul Ihallenge 2022, което се провежда от британската организация Rally The Globe.
Участниците в шоуто ще паркират своите автомобили на пл. "България" от 13:30ч. до 16:30ч.
Сред участващите превозни средства има четири автомобила Бентли от 20-те и 30-те години на ХХ век. Присъстващите ще видят 3 автомобила Форд от 30-те години, 3 бр. Порше от 60-те и 70-те години, както и още други около 20 уникални ретро автомобила.
Съорганизатор на атрактивното състезание е АСК "Пещера".

ОБЯВА - Заповед № 409 гр.Пещера

О Б Я В А На основание Заповед № 409/22.06.2022 г. на Кмета на Община Пещера се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на следните имоти общинска частна собственост: - Поземлен имот с № 61371.565.270, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 382 420 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10. - Поземлен имот с № 61371.566.256, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 317 939 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10. - Поземлен имот с № 61371.565.277, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 218 568 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10. - Поземлен имот с № 61371.515.259, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 141 728 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10. - Поземлен имот с № 61371.520.132, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 271 862 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10 - Поземлен имот с № 61371.567.227, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 68 828 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10. - Поземлен имот с № 61371.520.148, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 109 680 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10. За имотите да се участва заедно за всички, като конкурсното предложение и предложената цена да е за всеки по отделно Началната конкурсна цена е съгласно Решение № 385 на Общински съвет – Пещера, а именно: - За поземлен имот 61371.565.270, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 382 420 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 305936 лева. - За поземлен имот 61371.566.256, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 317 939 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 254351 лева. - За поземлен имот 61371.565.277, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 218 568 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 174854 лева. - За поземлен имот 61371.515.259, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 141 728 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 113 383 лева. - За поземлен имот 61371.520.132, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 271 862 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 217490 лева. - За поземлен имот 61371.567.227, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 68 828 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 55063 лева. - За поземлен имот 61371.520.148, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 109 680 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 87744 лева. Оглед на имотите се извършва в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч. преди деня на провеждане на конкурса. Срокът за приемане на заявленията за участие /конкурсните предложения/ е до 17,00 часа на 14.07.2022г. в Центъра за aдминистративно обслужване на Община Пещера. Конкурсната процедура ще се проведе на 15.07.2022г. в сградата на Община Пещера, стая №5 на І етаж в сградата на Община Пещера от 10.30 часа. Таксата за получаване на конкурсната документация е в размер на 30.00 лева с ДДС, като се получава в Центъра за административно обслужване, гише „Каса“ в сгарада на Община Пещера. Стойността на документацията се заплаща на каса в брой. При продажба на земеделска земя, разпоредителната сделка е освободена от ДДС. Размер на депозита за участие да е в размер на 80 % върху първоначалната конкурсна цена. Депозитът се плаща до 17.00 часа на деня предхождащ конкурса по банков път – по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера. Обявяваният за спечелил участник заплаща по банкова сметка предложената от него цена в пълен размер в срок от 7 дни от получено писмено уведомление за това, като се приспада внесения депозит за участие. В случай, че участникът не заплати цената в описания в този срок, губи правото си на спечелил и внесения депозит се задържа в полза на Община Пещера. Внесен депозит от участник, които не е обявен за спечелил конкурсната процедура се възстановява, в срок до три работни дни, след сключване на договор за продажба с обявения за спечелил процедурата. Имотите предложени за продажба да се ползват за изграждане на фотоволтаични централи. Настоящото условие, ще бъде заложено и в договора за продажба, както и всички направени предложения, описани в конкурсната оферта от страна на спечелилия участник. Върху имотите има следните тежести и ограничения - сключени предварителни договори за учредено право на строеж и прието решение за това от Общински съвет Пещера. Изискване към кандидатите, да нямат задължения към държавата, прилага се удостоверение от НАП по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения. Оценка на конкурсната оферта се извършва, ако кандидата е допуснат до участие и е предложил продажна цена равна на минималната, да е подписал конкурсната оферта, да са приложени всички задължителни документи за участие, съгласно конкурсната документация, да не е обявен в несъстоятелност или ликвидация, да има предложение за изграждане на фотоволтаична центара. За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред. Прилага се българското законодателство в областта на придобиване на земеделски земи от чужди граждани.

Над 2900 ученици в България се обучаваха безплатно на програмиране и дигитални технологии в Училищна Телерик Академия

Над 2900 ученици в България се обучаваха безплатно на програмиране и дигитални технологии в Училищна Телерик Академия през 2021-2022 г. Приемът за следващата учебна година ще стартира в началото на септември София, 23 юни 2022 г. - Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви днес, че през учебната 2021-2022 г. са приети и са се обучавали безплатно на програмиране и дигитални технологии 2 911 ученици в 130 школи в 41 населени места в България. Това е ръст на участниците с 16% спрямо предходната година в момент, в който дигиталните умения са от ключово значение. Кандидатстването за следващата учебна година ще стартира през септември. „В днешно време дигиталната грамотност е също толкова важна колкото функционалната. Изминалата учебна година, макар и изпълнена с предизвикателства, затвърди ключовото значение на дигитални компетенции и необходимостта от умения за работа с технологии. Радваме се да споделим, че обучихме рекорден брой ученици и ги подготвихме за дигиталното настояще.“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия. Нарастване на интереса към програмите Вече близо 12 години Училищна Телерик Академия подготвя деца и младежи за дигиталните професии на бъдещето, като досега са обучени безплатно над 17 000 ученици. Рекорден е броят на участниците през изминалата учебна година – над 2 900 или с близо 16% повече спрямо 2020-2021 г. 79% от приетите се обучават за първи път в Училищна Телерик Академия, а останалите 21% продължават обучението си. В рамките на инициативата участниците се научават да създават своите първи програми, уебсайтове и компютърни игри, усвояват ключови дигитални компетенции и развиват логическото си мислене и креативност. Модерни умения и висока удовлетвореност Голяма част от учениците в Училищна Телерик Академия стартират без или с малко познания в областта на програмирането и дигиталните технологии, като 92% от децата споделят, че са повишили познанията си в рамките на обучението. Нивото на удовлетвореност от школите и метода на преподаване също е много високо (91% смятат, че преподавателят ги мотивира да напредват). Това сочи скорошно проучване на Училищна Телерик Академия. Нов прием за всички възрасти през септември Програмите на Училищна Телерик Академия са безплатни за учениците и се реализират с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и корпоративни и индивидуални дарители. Всеки бизнес или човек, за когото инвестицията в образование е инвестиция в бъдещето, може да подкрепи обученията. Приемът за 2022-2023 учебна година ще стартира през септември и е отворен за всички желаещи. Програмите са съобразени с възрастта и интересите на участниците. От учениците не се изискват предварителни познания в областта. Необходимо е желаещите да кандидатстват онлайн през септември и преминат входен изпит с логически задачи. # # # За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook За Училищна Телерик Академия Училищна Телерик Академия e най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици. От създаването ѝ през 2010 г. до днес, в Академията са обучени над 17 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на програмиране и дигитални технологии. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери. Програмите се организират от Фондация „Телерик Академия“ и се провеждат с подкрепата на Фондация „Америка за България“, индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с общини, училища, местни организации, бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school. За Фондация „Америка за България“ Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Даренията, предоставени от Фондация „Америка за България“, развиват дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. За повече информация: www.us4bg.org. Подкрепата за Училищна Телерик Академия е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Училищна Телерик Академия и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Заседание на Общински съвет гр.Пещера

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 06. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в салона на Народно читалище „Зора - 1903" с. Радилово с проект за ДНЕВЕН РЕД : 1. Информация за работа с еврофондовете за периода м. юли 2021 г. – м. юни 2022 г. Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми" 2. Даване на съгласие община Пещера съвместно с община Брацигово да учреди Местна инициативна група (МИГ) „МИГ Пещера-Брацигово" по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности от Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева, Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки 3. Предоставяне на помещение за клуб на ПП «ВЪЗРАЖДАНЕ» Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми" 4. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи. Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми" 5. Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.1171 по КККР на гр. Пещера. Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост" 6. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.503.588 по ПУП на гр. Пещера с Анжела Манчева Костадинова. Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост" 7. Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.964 по КККР на гр. Пещера. Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост" 8. Одобряване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана на гр.Пещера. Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост" 9. Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за подземен довеждащ водопровод от сондаж в ПИ с ид.36124.52.114 землище с. Капитан Димитриево до присъединителна точка на вътрешна водопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево в ПИ с ид.36124.521.76. Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост" 10. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 56277.4.597 /местност Орешака, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 3836 кв.м, стар номер 032022/, 56277.4.522 /местност Ямата, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За друг вид застрояване, площ 9662 кв.м, стар номер 026075/, 56277.4.242 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За второстепенна улица, площ 108 кв.м, стар номер 026019/, 56277.4.490 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 258 кв.м, стар номер 026043/, 56277.4.489 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 413 кв м, стар номер 026042/, 56277.4.499 /местност ЯМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 1016 кв.м, стар номер 026052/ и част от 56277.4.235 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 5071 кв.м, стар номер 026012/ по КККР на гр.Пещера и одобри приложеното задание. Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост" 11. Питания. С уважение, Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ Председател на Общински съвет-Пещера

СЪОБЩЕНИЕ - ДЪРВА ЗА ОГРЕД гр.Пещера

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Във връзка с високите цени на горивата, считано от 22.06.2022 г. ще бъде увеличена цената за доставката на дървата за огрев през отоплителен сезон 2022 г. – 2023 г.
   Ценообразуването на дървата за огрев ще се осъществява както следва:
   За членовете на организациите на съюза на инвалидите, сдруженията на диабетиците, сдружение „Вяра“ и пенсионерските клубове на територията на община Пещера, крайната цена на дървата за огрев остава непроменена – 80.00 лв. за 1-ин куб. м., или 320.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:
     • за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ – 190.00 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.
     • за превоз и доставка до домовете на лицата – 130.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.
  За останалата част от населението на община Пещера, крайната цена на дървата за огрев става 85.00 лв. за 1-ин куб. м., или 340.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:
     • за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ – 190.00 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.
     • за превоз и доставка до домовете на лицата – 150.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.

   Лицата и семействата, които все още не са се записали за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев, могат да направят това в Центъра за административно обслужване на Община Пещера.

   Община Пещера напомня, че всяко домакинство има право на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев за отоплителен сезон. Ако има записани повече от едно лице от домакинство, същите ще бъдат премахвани от списъците.

СЪОБЩЕНИЕ гр.Пещера

На 20.06.2022 г. в заседателната зала на Община Пещера се проведе информационна среща по обявената със заповед на Кмета на Община Пещера процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. През 2022г. Общинския фонд ще подкрепи проектни предложения на кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера в приоритетна област „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот“. Предоставянето на финансова подкрепа е гарантиран базов фонд при изпълнението на местни инициативи на общността, в търсене на възможности за мобилизиране на допълнителни средства за реализацията им и генериране на нови общностни идеи за подобряване на жизнената среда. Сред основните цели на процедурата са: осигуряване на условия за активно гражданско участие в благоустрояване и поддръжка на зелени площи - общинска собственост; насърчаване развитието на местните инициативи и доброволчество, както и повишаване качеството на живот, стимулиране на гражданската активност, водене на здравословен начин на живот и социално общуване. Присъстващите потенциални бенефициенти – представители на неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, читалища, сдружения на собствениците по ЗУЕС и образователни институции бяха запознати с възможностите за кандидатстване по процедурата, критериите за оценка на проектните предложения, начина на изпълнение и отчитането им. Крайният срок за кандидатстване е 27.06.2022 г.

Телерик Академия отвори приема за Upskill програмата за DevOps инженери

Трейнъри и ментори в програмата са водещи практици с огромен принос за развитието на AWS общността в България София, 15 юни 2022 г. - Телерик Академия - водещата образователна организация за летящ кариерен старт и успешна реализация, обяви прием за второто издание на програмата за подготовка на DevOps инженери - Telerik Academy Upskill DevOps. Обучението отговаря на нуждите на ИТ бизнеса у нас да доставя бързо още по-качествени и иновативни софтуерни решения. Участниците в Upskill DevOps ще придобият нужните умения за тази роля в рамките на 3 месеца под менторството на първия в България AWS (Amazon Web Services) Community Hero и главен трейнър в програмата, Даниел Ранков, и екип от доказани експерти, сред които и Ивайло Връбчев, AWS Ambassador. Приемът в единственото за годината издание на DevOps обучението продължава до 11 септември през сайта на Телерик Академия. Програмата е подходяща както за младши DevOps инженери, които искат да надградят знанията си, така и за преквалификация на специалисти със сходни професии като софтуерни инженери или системни администратори. Обучението също дава възможност на софтуерните компании да инвестират в развитието на уменията на служителите си, с които да имплементират ключови DevOps практики за създаване на софтуерни продукти и услуги с по-високо качество и да постигат по-бързото им извеждане на пазара. „Ролята на Телерик Академия е функция на ИТ сектора и отговаря на нуждите му, както и на необходимостта на хората да се развиват, за да са готови за настоящи и бъдещи предизвикателства и професии. Тази най-цялостна Upskill DevOps програма у нас е отговор на тези нужди. Във второто издание участниците ще се обучават от едни от най-дейните и отличени от AWS експерти в България, както и редица други доказани DevOps инженери. С придобитите умения и опит курсистите ще донесат нови похвати и стратегии в разработката на софтуер в компаниите, в които работят, с което доближават страната ни с още една стъпка напред до ключов продуктов и иновативен център в региона“, коментира Александра Мечкова, изпълнителен директор на Телерик Академия. Най-цялостната подготовка на DevOps инженери Според данни на StrongDM и IDC до 2022 г. сферата на DevOps ще нарасне близо три пъти, достигайки 8 милиарда долара. Програмата на Телерик Академия за подготовката на DevOps специалисти е валидирана от водещи софтуерни компании, сред които Experian, OfficeRnD, AtScale, Sitecore, DataArt, Melon, ST6 и Americaneagle.com. Съчетанието на теория и практика, постоянната връзка с практици в сферата, работата в малки групи и разработката на реални проекти са в основата на цялостната подготовка на участниците, така че да могат да приложат наученото веднага в работна среда. Главен трейнър в програмата е Даниел Ранков, Cloud & DevOps мениджър в MentorMate, носител на 7 сертификата от Amazon и първият AWS Community Hero в България. Към него се присъединяват и гостлектори, сред които Ивайло Връбчев, Директор Professional Services в HeleCloud и AWS Ambassador, Калоян Вълков, DevOps и Cloud инженер в ITGix, Христо Войводов, Staff Engineer във VMware, Станислав Христов, Cloud Craftsman в ST6 и Виктор Цветков, главен технологичен директор на Телерик Академия. С тяхна помощ в рамките на 3 месеца участниците ще усвоят ключови инструменти и концепции за прилагането на най-добрите практики за бързо производство и доставка на качествен софтуер. Сред темите в програмата са стадиите в жизнения цикъл на софтуер, т. нар. SDLC, софтуер мониторинг, сигурност и DevSecOps, основи на Kubernetes, Cloud услуги, AWS и др. Обучението включва няколко Съобщение за медиите практически задания по време на курса и финален проект - разработка на DevOps стратегия от край до край. Кандидатстване и прием Срокът за подаване на кандидатури и CV е 11 септември, а следващата стъпка в процеса е преминаването през онлайн тест по основи на DevOps. Изискванията към кандидатите са да имат начални познания за етапите, част от целия жизнен цикъл на разработка на софтуер (SDLC). Програмата ще стартира през октомври с онлайн вечерни лекции два пъти седмично, които позволяват съчетаването ѝ с други професионални и лични ангажименти. Участниците ще имат допълнително време за практика и дискусии с водещия трейнър, както и възможност за участие в пожелателни networking събирания. # # # За допълнителна информация: telerikacademy.com или във Facebook facebook.com/TelerikAcademy и LinkedIn Telerik-Academy. За Телерик Академия Телерик Академия e водещата образователна организация в България за летящ кариерен старт и успешна реализация в ИТ. С фокус върху най-новите технологии и подготовката на топ специалисти, обученията в Телерик Академия подпомагат кариерния старт на младши талант с програмите на Telerik Academy Alpha, кариерното развитие на професионалисти с опит с курсовете на Telerik Academy Upskill, както и растежа и успеха на ИТ компаниите у нас. Създадена през 2009 г. от основателите на Telerik и с общност от над 160 хил. души, Телерик Академия е една от най-успешните образователни организации в България. Научете повече на telerikacademy.com

ЗАПОВЕД № 381 гр. Пещера 13.06.2022 г.

ЗАПОВЕД № 381 гр. Пещера 13.06.2022 г. В изпълнение на Решение №386/28.04.2022 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ : 1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост: 1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.2.326, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 010045, адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност „Долна бялча“, с площ 613 кв.м., трайно предназначение натериторията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, при граници и съседи на имота: 56277.2.711, 56277.2.325, 56277.2.327, актуван с АОС №1048/01.11.2021 г., при начална тръжна годишна наемна цена 15,94 лв., депозит за участие 1,59 лв. Срок на договора за наем – 5 години. 1.2. Поземлен имот с идентификатор 56277.2.542, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 007060, адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност „Потока“, с площ 7362 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, при граници и съседи на имота: 56277.2.539, 56277.2.540, 56277.2.533, 56277.2.487, 56277.2.543, актуван с АОС №753/13.04.2018 г., при начална тръжна годишна наемна цена 191,41 лв., депозит за участие 19,14 лв. Срок на договора за наем 5 години. 1.3. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1103, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 014040, адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност „Войника“, с площ 7946 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, при граници и съседи на имота: 56277.3.1098, 56277.3.1127, 56277.3.1099, 56277.3.1156, 56277.3.1152, 56277.3.1105, 56277.3.1125, 56277.3.1104, 56277.3.1106, 56277.3.1110, 56277.3.1108, 56277.3.1107, 56277.3.1113, 56277.3.1102, 56277.3.1101, 56277.3.1100, актуван с АОС №744/16.02.2018 г., при начална тръжна годишна наемна цена 270,16 лв., депозит за участие 27.00 лв. 2. Дата, място и час на провеждане на търговете: На 08.07.2022 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа. 3. Утвърждавам текст на обявата за провеждане на публичните търгове и тръжна документация включваща: - заявление по образец; - декларации по образец; - проекти на договори за отдаване под наем; - копия на съответните решения на Общински съвет – Пещера; - актове за общинска собственост и скици; - Извадка от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 4. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, посочени в т.1 – т.1.3 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 07.07.2022 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера). 5. Размерът на депозита за участие в търговете следва да се внася до 17:00 часа на 07.07.2022 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера: Код на Общинска банка: SOMBBGSF Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021 6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници. 7. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 07.07.2022 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА. 8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена. 9. Определям задължителни документи за участие в търга: 1)Заявление за участие по образец 2)Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК) за участниците юридически лица и ЕТ. Участниците физически лица се легитимират с лична карта при подаването на документите. 3)Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата на участника в търга, срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга. 4) Декларации по образец съгласно тръжните документи 5) Документ за внесен депозит за участие в търга. 6) Фактура за закупени тръжни книжа. 7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник. Когато в заявлението по образец участникът в търга е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.9, подточка 2. 10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търговете до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в Общинска администрация гр.Пещера, ет.І, стая №1 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа. 11. Определям състав на комисията по провеждането на търговете: ........................................................................................................................................ 12. Договорите за наем със спечелилите участници да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ. 13. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя. 14. Обявата за търговете да се публикува в местен ежедневник. 15. Препис-извлечение от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация, на интернет страницата на Община Пещера, кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаване на настоящата заповед. 16. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение. ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/ Кмет на Община Пещера

Община Пещера организира информационна среща

Община Пещера организира информационна среща във връзка с обявената открита процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа наместниинициативи. Срещата ще се проведе на 20.06.2022 г. от 17:30 ч. в залата на Общински съвет – Пещера. През 2022г. чрез финансиране от Общинският фонд за подкрепа наместниинициативи ще бъдат подкрепени проектни предложения на кандидати в приоритетна област „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот“. Работата на Фонда насърчава реализацията на качествени местни инициативи предоставени под формата на проектни предложения при спазване на конкурсното начало, принципите за равнопоставеност на различните кандидати, обективност на оценката, прозрачност и отчетност. Допустими кандидати: Кандидати могат да бъдат организации, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите на обявената процедура и в полза на местната общност, а именно: Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в общественаполза; Читалища по реда на ЗНЧ; Домсъвети по реда наЗУЕС – Сдружения на собствениците; Местни културни и образователниинституции.